طرح زهکش زیرزمینی اراضی شالیزاری دانشگاه علوم کشاورزی ساری

Two depths subsurface drainage studies and designed implementation supervisio

توسط |۱۳۹۹-۹-۲۵ ۱۲:۵۰:۱۵ +۰۰:۰۰۲۵ام آذر, ۱۳۹۹|پروؤه|بدون دیدگاه

طرح مطالعات مرحله دوم تثبیت بستر و دیواره رودخانه بزپل

Bozpol river bank and bed stabilization studies (phase 2)

توسط |۱۳۹۹-۹-۲۵ ۱۲:۴۴:۴۸ +۰۰:۰۰۲۵ام آذر, ۱۳۹۹|پروؤه|بدون دیدگاه

طرح مطالعات مرحله اول تثبیت بستر و دیواره رودخانه بزپل

Bozpol river bank and bed stabilization studies (phase 1)

توسط |۱۳۹۹-۹-۲۵ ۱۲:۴۳:۴۰ +۰۰:۰۰۲۵ام آذر, ۱۳۹۹|پروؤه|بدون دیدگاه

پروژه¬های آبیاری تحت فشار باغات و اراضی استان مازندران (۱۳۹۱)

Pressurized irrigation (trickle & sprinkler) system design

توسط |۱۳۹۹-۹-۲۵ ۱۲:۳۷:۲۰ +۰۰:۰۰۲۵ام آذر, ۱۳۹۹|پروؤه|بدون دیدگاه

طرح نظارت بر تثبیت دیواره رودخانه¬های استان گیلان (خسارت دیده از سیل)

Guilan province river bank stabilization supervision, damaged by floods

توسط |۱۳۹۹-۹-۲۵ ۱۲:۳۴:۰۴ +۰۰:۰۰۲۵ام آذر, ۱۳۹۹|پروؤه|بدون دیدگاه

پروژه¬های آبیاری تحت فشار باغات و اراضی استان مازندران (۱۳۹۳)

Pressurized irrigation (trickle & sprinkler) system design

توسط |۱۳۹۹-۹-۲۵ ۱۲:۳۱:۱۳ +۰۰:۰۰۲۵ام آذر, ۱۳۹۹|پروؤه|بدون دیدگاه

مطالعات مرمت و بازسازی بخشی از آببندان های استان مازندران (۱۳۹۲)

Mazandaran province Ab-bandans rehabilitation and improvement studies (Part 1)

توسط |۱۳۹۹-۹-۲۵ ۱۲:۲۸:۳۵ +۰۰:۰۰۲۵ام آذر, ۱۳۹۹|پروؤه|بدون دیدگاه

طرح مطالعات مرحله دوم لایروبی و بهسازی آب¬بندان¬های استان گیلان

Guilan province Ab-bandans rehabilitation and improvement studies

توسط |۱۳۹۹-۹-۲۵ ۱۲:۲۵:۳۴ +۰۰:۰۰۲۵ام آذر, ۱۳۹۹|پروؤه|بدون دیدگاه

مطالعه وضعیت بهره¬برداری و عملیات تعمیر و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی مدرن تجن

Mazandaran Tajan Ir. & Dr. network studies on operation and maintenance

توسط |۱۳۹۹-۹-۲۵ ۱۲:۲۳:۳۹ +۰۰:۰۰۲۵ام آذر, ۱۳۹۹|پروؤه|بدون دیدگاه